Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van House of Deep Democracy , the school, en alle opdrachten en overeenkomsten die met House of Deep Democracy, the school worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

1.2 Afwijkingen van deze Opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door House of Deep Democracy, the school niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Aanbiedingen van House of Deep Democracy, the school zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.

1.4 House of Deep Democracy, the school is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt.

1.5 House of Deep Democracy, the school kan deze Opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

1.6 Een overeenkomst gaat in zodra House of Deep Democracy, the school bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk, digitaal of per mail gebeuren.

1.7 Voor inschrijving voor trainingen en workshops geldt dat de overeenkomst is aangegaan zodra de inschrijving is gedaan en door House of Deep Democracy, the school is bevestigd, hiermee wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

1.8 Voor overeenkomsten voor facilitatie en/of trajecten kanHouse of Deep Democracy, the school als aanvullende voorwaarde voor inschrijving kan hanteren dat de factuur vooraf wordt betaald. De overeenkomst is dan pas gegarandeerd als de kosten zijn voldaan.

Artikel 2 Offertes

2.1 Indien in de door House of Deep Democracy, the school uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen.

2.2 De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

2.3 De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van House of Deep Democracy, the school slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen. Dit is eveneens van toepassing op opdrachten tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek.

2.4 Voor particulieren geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdrachtgever zal volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht verlenen en aan House of Deep Democracy, the school de informatie, materialen en faciliteiten die daartoe benodigd zijn beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) House of Deep Democracy, the school dat in het bedrijf van de opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is.

3.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de opdrachtgever medewerking verleent.

3.3 House of Deep Democracy, the school zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichtingen die House of Deep Democracy, the school met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3.4 De werkzaamheden van House of Deep Democracy, the school kunnen onder meer bestaan uit: voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden), uitvoeren van een programma (training, workshop, werkconferentie, dynamische presentatie of adviestraject). besprekingen (inhoudelijke besprekingen, voortgangs-besprekingen en evaluatiegesprekken), coachingssessies, begeleiding van teams, begeleiding van projectgroepen, consultancywerkzaamheden.

3.5 De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met stoelen en met minimaal een flip-over. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte.

Artikel 4 Prestaties door derden

4.1 In overleg met, en na goedkeuring van de opdrachtgever kan House of Deep Democracy, the school gebruik maken van externe trainers/adviseurs/acteurs uit eigen netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van House of Deep Democracy, the school door een derde zal kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

5 1 Voor de werkzaamheden van House of Deep Democracy, the school is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een middag, ochtend of een avond. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2 Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingkosten) en studiemateriaal, inclusief reiskosten en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

5.3 House of Deep Democracy, the school behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet House of Deep Democracy, the school niet tijdens lopende opdrachten. Voor een verlenging van de opdracht bij dezelfde opdrachtgever, kan de tariefsverhoging wel worden doorgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst.

5.4 Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd of in één bedrag achteraf.

5.5 De betalingstermijn van facturen van House of Deep Democracy, the school bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, veertien dagen na factuurdatum.

5.6 House of Deep Democracy, the school kan diensten aanbieden die vooraf worden gefactureerd, zoals deelname aan opleidingen, trainingen, workshops, lezingen of facilitatie.

5.7 Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en House of Deep Democracy, the school kan de dienst niet leveren door overmacht of een tekort aan inschrijvingen, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan deelnemer (opdrachtgever).

5.8 In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. House of Deep Democracy, the school is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,= onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.

5.7 House of Deep Democracy, the school is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens House of Deep Democracy, the school.

Artikel 6 Wijziging of Annulering van de opdracht

6.1 Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dat de overeengekomen tijdsplanning of aanpak beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen zijn voor de partijen bindend.

6.2 Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de overeengekomen levertijd, honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal House of Deep Democracy, the school dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden.

6.3 Iedere aan House of Deep Democracy, the school verstrekte opdracht, kan schriftelijk (brief of e-mail) worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of e-mailverzendingsdatum.

6.4 Bij annulering gelden de volgende regelingen: 

De eerste 7 dagen na je inschrijving kun je kosteloos annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief en is een overeenkomst overeengekomen. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, dan zijn daar de volgende kosten aan verbonden:

- Eerder dan 2 maanden voor de start van de training: kosteloos;
- Tussen 2 maanden en 1 maand voor de start van de training: 25% van de prijs;
- Tussen 1 maand en 2 weken voor de start van de training: 50% van de prijs;
- 2 weken voor de start van de training of later: 100% van de prijs.

Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door House of Deep Democracy, the school gebruikte modellen, studiematerialen, methoden, technieken en instrumenten berusten blijvend bij House of Deep Democracy, the school, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt.

7.2 Het is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Deep Democracy, the school, niet toegestaan de door House of Deep Democracy, the school in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald.

7.3 Opdrachtgever zal een naamsvermelding van House of Deep Democracy, the school of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen.

7.4 Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen, workshops, opleidingen worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden.

7.5 Gegevens van deelnemers (opdrachtgevers) aan trainingen, workshops, opleidingen kunnen op een deelnemerslijst ten behoeve van die specifieke leergang, training, opleiding, workshop vermeld worden. Op het inschrijfformulier wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat deelnemer (opdrachtgever) dat niet wil.

7.6 House of Deep Democracy, the school verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.7 House of Deep Democracy, the school verplicht ingehuurde derden een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee ook de ingehuurde derde zich verplicht tot geheimhouding zoals in artikel

7.6 omschreven.

7.7 Bij opleidingen, workshops, trainingen zal House of Deep Democracy, the school deelnemers (opdrachtgevers) wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter ore komt van mededeelnemers. Deelnemers (opdrachtgevers) verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten

8.1 House of Deep Democracy, the school is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht.

8.2 De totale aansprakelijkheid van House of Deep Democracy, the school zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan House of Deep Democracy, the school verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij House of Deep Democracy, the school te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens House of Deep Democracy, the school na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart House of Deep Democracy, the school en de voor House of Deep Democracy, the school werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan House of Deep Democracy, the school verstrekte informatie of materialen.

8.5 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

8.6 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en schriftelijk bevestigd door House of Deep Democracy, the school binnen acht dagen na ontvangst.

8.7 Binnen 21 dagen wordt de klacht behandeld en wordt aan de opdrachtgever een reactie gegeven door House of Deep Democracy, the school. Wij streven ernaar en klacht binnen twee maanden af te handelen. indien er langere tijd nodig blijkt te zijn om onderzoek te doen, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld en krijgt deze een indicatie wanneer uitsluitsel verwacht wordt.

8.8 Indien een klacht gegrond is, zal House of Deep Democracy, the school de werkzaamheden alsnog verrichten of herstellen of de opdrachtgever tegemoet komen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.9 Klachten en wijzen van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard.

8.10 Indien de opdrachtgever en House of Deep Democracy, the school het niet eens worden over afhandeling van de klacht of voorgestelde oplossing, zal de klacht door een externe bemiddelaar worden beoordeeld. Deze bemmidelaar moet nog worden aangesteld.

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten

9.1 In het geval dat House of Deep Democracy, the school door ernstige overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan House of Deep Democracy, the school naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding (zoals accommodatiekosten) te zijn gehouden.

9.2 Bij ernstige overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal House of Deep Democracy, the school er overigens altijd alles aan doen om met opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door House of Deep Democracy, the school derden. 9.4

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip.

9.5 Bij opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, stelt House of Deep Democracy, the school een minimum aantal deelnemers instellen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, is House of Deep Democracy, the school gerechtigd tot annulering over te gaan. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en reeds voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt.

Artikel 10 Diverse bepalingen

10.1 Indien één of meer bepalingen van deze Opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

10.2 House of Deep Democracy, the school is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.

10.3 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amersfoort, onverminderd ons recht om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

Artikel 11 Privacy

Wat doen we met de informatie die je ons over jezelf geeft, zoals je naam en (e-mail)adres?

– we gebruiken deze om je vraag te beantwoorden of aan andere verzoeken van jou te voldoen;

– wanneer je dit aangeeft voegen we je gegevens toe aan een verzendlijst voor onze nieuwsbrief; we mailen maximaal 6 x per jaar met een dergelijk bericht

– volg je bij ons een training? Dan kan het zijn dat we je aanmelden bij de internationale organisatie rond Deep Democracy; dit geven we bij je aan. Zie hier wat zij daarmee doen. House of Deep Democracy, the school gebruikt je gegevens alleen om je te informeren omtrent dit product. We geven je informatie NOOIT aan derden anders dan eerder genoemd.